Hyresförsäkring

Du är alltid försäkrad hos oss!

Vår hyrförsäkring som vi erbjuder i samarbete med IF omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri. (Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport.

Vid skada eller stöld, använd vår speciella skaderapport.

1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordern:nr.
2. Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer. 3.Beskriv kortfattat vad som hänt, skadans art och omfattning.
4. Ange åtgärder som vidtagits, (vid stöld och skadegörelse bifoga polisrapport).

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras. Samtliga kunder. Om Ni inte vill att försäkringen skall gälla Er måste Ni meddela detta innan vi registrerar hyresordern. Premien är endast 6% av hyreskostnaden och självrisken 3000:- exkl. moms per hyrestillfälle. Dock max 50% av maskinens nyanskaffningspris. Skylift bilar har en högre självrisk som är 9660:- exkl.moms.

Vårt produktutbud